Model Współpracy
Facebook:
    Dołącz do nas:
Facebook Image
Ankieta
Czy posiadasz wiedzę w zakresie aplikowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020?

Tak

Nie

Bezpłatne doradztwo:
    PRAWNE:
  • wtorki, 15:30-18:30
    DS. FUNDUSZY:
  • środy, 9:00-13:00
    KSIĘGOWE:
  • środy, 13:00-16:00
    DS. ZARZĄDZANIA NGO:
  • poniedziałki, 13:00-17:00
Partnerzy projektu:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS:

Fundacja Integracji Społecznej ''ABRAMIS'':

Powiat Zgorzelecki:

O PROJEKCIE

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS w partnerstwie z Fundacją Integracji Społecznej ABRAMIS oraz Starostwem Powiatowym w okresie od stycznia 2014r. do kwietnia 2015r. realizuje projekt pt. „MODEL WSPÓŁPRACY- STANDARDEM DZIAŁAŃ NGO I JST” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Działania przewidziane w projekcie:

  • konferencje, na których omówione zostanie m.in. metody zwiększania jakości mechanizmów współpracy międzysektorowej;
  • szkolenia dotyczące m.in. współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych oraz partnerstw lokalnych;
  • opracowanie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych;
  • wdrożenie lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu zgorzeleckiego oraz osób działających w organizacjach pozarządowych. Każdy uczestnik projektu (80 osób działających w organizacjach pozarządowych oraz 20 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego) zostanie przydzielony do jednej z czterech grup szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter wyjazdowy, a udział w nich jest bezpłatny. Grupa szkoleniowa uczestniczyć będzie w trzech zjazdach, a każdy z nich dotyczyć będzie jednej z płaszczyzn modelu współpracy.

Szkolenia będą obejmowały następujące zakresy merytoryczne:

PŁASZCZYZNA 1:
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych.
Płaszczyzna przedstawia opis rozwiązań, które dotyczą udziału organizacji pozarządowych i władz samorządowych w kształtowaniu polityk publicznych, strategii (długofalowych zamierzeń dotyczących celów i realizacji polityk) i programów (bieżących i wieloletnich planów działań podporządkowanych strategiom) W ramach szkolenia obejmującego płaszczyznę 1, działania będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych: Obszar a) Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Obszar b) Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań.

PŁASZCZYZNA 2:
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
Zadania publiczne to działania, które podejmuje administracja samorządowa w ramach ustaw określających zakres ich kompetencji. Płaszczyzna zawiera zatem opis współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem różnych form współpracy finansowej i niefinansowej. W ramach szkolenia obejmującego płaszczyznę 2, działania będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych: Obszar a) Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych- praktyczne pozyskiwanie dotacji, zarządzanie projektami, rozliczanie finansowe, zarządzanie ryzykiem, komunikacja w partnerstwie. Obszar b) Partnerstwa projektowe w realizacji zadań publicznych

PŁASZCZYZNA 3:
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.
Przez infrastrukturę rozumiemy ogół lokalnie ukształtowanych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na współpracę pomiędzy sekto- rem samorządowym a trzecim sektorem (pozarządowym). Czynniki te w poważnej mierze stymulowane są przez działania samorządu (administracji). W tej płaszczyźnie mieszczą się zatem zarówno instytucje działające na rzecz organizacji pozarządowych, dotyczące ich prawo miejscowe, jak i relacje oraz wzorce postępowań występujące w danej jednostce samorządu. W ramach szkolenia obejmującego płaszczyznę 3, działania będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych: Obszar a) System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych- opracowanie lokalnego systemu inicjatyw obywatelskich i NGO, praca na konkretnych przypadkach, omówienie możliwości wdrożenia w okresie realizacji projektu. Obszar b) Partnerstwo lokalne- zasady zawiązywania i zarządzania partnerstwami lokalnymi na przykładach wzorcowych. Omówienie mocnych i słabych stron, powoływanie i rozwiązywanie partnerstw.